Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg -Piaski wieś Grabonóg od km 0+295 do km 0+545 na długości 250,0 mb.

Powiat Gostyński w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Poznańska 200
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5723796 , fax. 65 5751965
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gostyński w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu
  ul. Poznańska 200 200
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5723796, fax. 65 5751965
  REGON: 41110624600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg -Piaski wieś Grabonóg od km 0+295 do km 0+545 na długości 250,0 mb.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje : roboty brukarskie : zjazdy z kostki brukowej betonowej gr.8cm- 24,20m2, krawężnik betonowy - 8,0m, obrzeże betonowe- 17,0m2, ściek przykrawężnikowy - 250,0 m2 ; przepusty pod zjazdami z rur PP SN8 śr.300mm-35,0mb; roboty bitumiczne: roboty rozbiórkowe : podbudowa z kruszywa gr.20cm, nawierzchnia bitumiczna gr.3cm,przepusty rurowe pod zjazdami , roboty ziemne, skropienie warstw emulsją asfaltową kationową 05 i 0,7 kg/m2 - 1240,60 m2, podbudowa z betonu asfaltowego - 543,10m2, wyrównanie istniejącej podbudowy 65,68 Mg, siatka z włókna szklanego - 750,0 m2, w-wa ścieralna -1200,00 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdgostyn.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach