Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nadzież - Karolina o długości 0,649 km.

Gmina Lisków ogłasza przetarg

 • Adres: 62-850 Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7634 114 , fax. 0-62 7634 021
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lisków
  ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 56
  62-850 Lisków, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7634 114, fax. 0-62 7634 021
  REGON: 25085545200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@liskow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nadzież - Karolina o długości 0,649 km.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nadzież - Karolina o długości 0,649 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy. 1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, co oznacza, że - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem; zatrudniają lub zatrudnią kierownika budowy z potwierdzonymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej i aktualnym członkostwem w izbie samorządu zawodowego. 2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, że: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie związane z wykonywaniem robót budowlanych odpowiadającym robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania wskazanego przez Wykonawcę zamówienia; zatrudnili w okresie ostatnich 3 lat, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 pracowników produkcyjnych. 3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4)Udzielą 36 miesięcznej rękojmi na wykonane zamówienia. 5)Zaakceptują 30 dniowy termin płatności faktur. 6)Zaakceptują termin realizacji do dnia 30.07.2009r. 7)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 8)Z zastrzeżeniami określonymi w ustawie i w SIWZ, do oferty muszą być dołączone oświadczenia lub dokumenty wymienione w Rozdziale X SIWZ. 9)Ocena spełniania warunków, odbędzie się zgodnie z formułą: spełniania-nie spełniania, na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń, których wykaz zawiera Rozdział X SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. 3)Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót, który stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 4)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. a) osoby tworzące spółkę osobową powinny złożyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne jako osoba fizyczna - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6)Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - Zamawiający wymaga aby kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę posiadał uprawnienia budowlane w specjalności - budowy i robót w zakresie dróg, a także do kierowania budową oraz oświadczenie o gotowości współpracy z Wykonawcą, w przypadku, gdy osoba przewidziana do realizacji zamówienia nie była jego pracownikiem a także ważne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Samorządu Zawodowego. 7)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienie związane z wykonywaniem robót budowlanych odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wzór wykazu stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe). 8)Informacje na temat liczby zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie - wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu - wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.liskow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach