Przetargi.pl
Remont budynku GMSP Naramowice - Postępowanie nr 0160/POZ/31/2009

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8560681 , fax. 061 8515092
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
  ul. Fredry 12 12
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8560681, fax. 061 8515092
  REGON: 01300860300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku GMSP Naramowice - Postępowanie nr 0160/POZ/31/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu budynku biurowego Gospodarstwa Mieszkaniowego Skarbu Państwa, Poznań, ul. Karpia 9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 80 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia, że Wykonawca może brać udział w postępowaniu, zgodnie z art 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający stawia następujące warunki: 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętej zamówieniem, czyli: a) Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót budowlanych. 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; czyli: a) Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) Kierownik budowy należy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; c) Kierownicy robót posiadają uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, sanitarnej i gazowej. d) Kierownicy robót należą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; e) Posiada doświadczenie przy wykonywaniu prac budowlanych w czynnym obiekcie; 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, czyli: a) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę równą conajmniej kwocie brutto zaproponowanej za realizację zamówienia. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Dokonanie oceny spełniania warunków polegać będzie na sprawdzeniu przez Zamawiającego, czy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń można dopuścić go do postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenia tego, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej zamówieniem oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokumenty należy złożyć w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii, pod warunkiem, że takie kserokopie zostaną podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Na potwierdzenie tego, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia czyli: a) uprawnienia budowlane kierownika budowy do kierowania robotami - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) aktualne zaświadczenie kierownika budowy o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, c) uprawnienia budowlane kierowników robót do kierowania robotami - uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, sanitarnej i gazowej; d) aktualne zaświadczenie kierowników robót o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa e) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia obejmujących swym zakresem wykonywanie prac budowlanych w obiektach czynnych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - wg tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. f) Dokumenty potwierdzające, że przynajmniej jedna robota, o których mowa w ppkt. e) została wykonane należycie. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii, pod warunkiem, że takie kserokopie zostaną podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. W celu potwierdzenia tego, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: a) Aktualnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż cena brutto zaoferowana przez wykonawcę za realizację zamówienia. W celu sprawdzenia czy wykonawca spełnia ten warunek, w przypadku gdy kwota polisy podana będzie w walucie obcej, zamawiający dokona jej przeliczenia na złotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty polisy z dnia otwarcia ofert. Dokument należy złożyć w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii, pod warunkiem, że takie kserokopie zostaną podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Na potwierdzenie tego, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu tych warunków. Odpowiednie oświadczenie znajduje się w formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podpisanie formularza oferty równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu wyżej wspomnianych warunków.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach