Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Strzałowej na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Rybaki w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6477200 , fax. 061 8201709
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  ul. Wilczak 16 16
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6477200, fax. 061 8201709
  REGON: 00016252400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Strzałowej na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Rybaki w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Strzałowej na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Rybaki w Poznaniu, opisanymi wg Wspólnego słownika zamówień: - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, - 4511200
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. I. Na potwierdzenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni i chodników na jednym obiekcie o wartości większej niż 100.000,00 PLN netto. II. Na potwierdzenie, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub że przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, mogącą pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz minimum 4 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy; lub - przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Na potwierdzenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące oświadczenia: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty: a) W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca załącza do oferty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty określone w punktach 1-2 musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1, 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony odpowiednio do czasów podanych powyżej. b) W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca załącza do oferty: wykaz: - wykonanych (dotyczy tylko obiektów zakończonych) przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robot budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jezdni i chodników na jednym obiekcie o wartości większej niż 100.000,00 PLN netto. Wykaz należy sporzadzić zgodnie ze wzorem zamieszczonym w okt. 8.2.2 lit. b SIWZ (wykaz wykonanych robót budowlanych) - osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (w przedmiotowym wykazie należy wskazać osobę, mogącą pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, jak również zawrzeć informację na temat ich doświadczenia zawodowego - stażu pracy). Wkaz należy sprzadzić zgodnie ze wzorem zamieszconym w pkt. 8.2.2 lit. b SIWZ (wykaz osób). Wykonawca składa pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Do oferty należy załączyć: 1. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. 2. Kserokopię uprawnień budowlanych dla wskazanej w wykazie osoby, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.). 3. Dokumenty stwierdzające, że wskazana osoba, przeznaczona do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie ma prawo wykonywania tej funkcji, w związku z wpisaniem ich na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 1, poz. 42 ze zm.), c) W celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca załącza do oferty: Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100 000 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach