Przetargi.pl
Dostawę środków higieny i środków sanitarnych dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych ogłasza przetarg

 • Adres: 60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8575245 , fax. 061 8575066
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
  ul. Wojska Polskiego 86/90 86/90
  60-628 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8575245, fax. 061 8575066
  REGON: 63438647700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cswl.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja budżetowa - obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę środków higieny i środków sanitarnych dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków sanitarnych i sprzętu specjalistycznej sanityzacji pomieszczeń dla służby zdrowi oraz dostawa środków higieny dla służby mundurowej w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy , spełniają następujące warunki art. 22 ust. 1pkt.1)-3) ustawy oraz oferowana dostawa spełnia wymagania w załączniku nr 3 do siwz. 2. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale V ust. 1ppkt. 1-4,. Warunek spełniony częściowo będzie oceniony jako nie spełniony 3. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów wg kryterium spełnia/nie spełnia .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Oświadczenie Wykonawcy , iż proponowanego produkty posiadają atest PZH. oraz 4) Formularz cenowy wg załącznika nr 3 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetarg.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach