Przetargi.pl
zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Oborniki

Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 76
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6559100; 6559133 , fax. 061 6559101
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach
  ul. Piłsudskiego 76 76
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6559100; 6559133, fax. 061 6559101
  REGON: 00052576000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Oborniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie (uruchomienie) i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (zwanej w skrócie SPPN) na terenie miasta Oborniki tj.: 1)urządzenie i wyposażenie SPPN w minimum 12 parko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 637124007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawca, który: 1)Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2)Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 3)Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4)Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 24.04.2009 r., wykonał lub wykonuje minimum dwie usługi polegające na zorganizowaniu i zarzą-dzaniu strefą płatnego parkowania niestrzeżonego o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 150 za pomocą par-kometrów (w ilości nie mniejszej niż 10 urządzeń) z zastrzeżeniem, że usługi te Wykonawca wykonywał lub wykonuje w sposób ciągły przez okres min. 12 m-cy. 5)Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 PLN. 6)Potwierdzi, że oferowane usługi (tu: parkometry) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 2.Wykonawca zobowiązany jest ponadto: 1)złożyć ofertę i zaakceptować istotne postanowienia umowy, 2)potwierdzić umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezento-wania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje za-warte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wyko-nawca spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ustęp 1 pkt 1-3 ustawy Pzp (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ). 2)Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ustawy Pzp (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ). 3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4)Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 24.04.2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, od-powiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem zakresu usługi, dat wykonania i odbiorców (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie (referencje, listy polecające) muszą zawierać co najmniej: a)wskazanie, że Wykonawca realizował lub realizuje usługi, których dokumenty dotyczą, b)wskazanie Zamawiającego, c)daty wykonywania usługi, d)rodzaj (nazwa) usług, w tym wskazanie liczby miejsc parkingowych oraz ilości parkometrów. e)opinię stwierdzającą, że usługi wykonano lub wykonuje należycie, f)identyfikację oraz podpis osoby upoważnionej. 5)Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 6)Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane urządzenia wymagań technicznych Zamawiającego (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ). 7)Opis techniczny parkometrów. 2.Ponadto Wykonawca składa: 1)Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SIWZ). 3)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oborniki.pl (bip.oborniki.pl)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach