Przetargi.pl
Wykonanie wewnętrznej instalacji gzaowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. w budynku administracyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Poznańska 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 44 46 349 , fax. 0-61 44 46 349
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Poznańska 15 15
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 44 46 349, fax. 0-61 44 46 349
  REGON: 63207677800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupgrodziskwlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wewnętrznej instalacji gzaowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. w budynku administracyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wewnętrznej instalacji gzaowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. w budynku administracyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wlkp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453330000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określony został SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z punktem V,VI SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupgrodziskwlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach