Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w m. Smolno Wielkie, w obrębie działki ew. nr 380

Gmina Kargowa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-120 Kargowa, Rynek 33
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3525131 w. 50
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kargowa
  Rynek 33 33
  66-120 Kargowa, woj. lubuskie
  tel. 68 3525131 w. 50
  REGON: 97070735000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kargowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w m. Smolno Wielkie, w obrębie działki ew. nr 380
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w Smolnie Wielkim, w obrębie działki nr 380 w zakresie: - droga o długości 0,459 km, nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni 2785,00 m2, - 20 zjazdów do posesji, nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 396,00 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kargowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach