Przetargi.pl
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.

Powiat Gorzowski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Józefa Pankiewicza 5-7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7330400 , fax. 095 7330401
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gorzowski
  ul. Józefa Pankiewicza 5-7 5-7
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7330400, fax. 095 7330401
  REGON: 21046691900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgorzowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy 105 - 120 KM w wersji drogowej wraz z pełni kompatybilnym osprzętem: ładowaczem czołowym, pługiem do odśnieżania, kosiarką wysięgnikową oraz zamiatarką ciągnikową do siedziby Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp., która znajduje się w Baczynie ul. Myśliborska 2 - Gmina Lubiszyn. Zakupiony ciągnik wraz z osprzętem, będzie służył do wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (SŁUŻBA DROGOWA). 2. Zamawiający poprzez sformułowanie: dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem, rozumie sprzedaż ciągnika rolniczego wraz z osprzętem na podstawie protokolarnego przekazania wraz z dokumentami niezbędnymi do dokonania rejestracji ciągnika, instrukcjami/książkami obsługi, kartami gwarancyjnymi oraz innymi wymaganymi dokumentami w języku polskim. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem niezbędnych wymagań i parametrów technicznych przedstawiony jest w ROZDZIALE II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 4. Ciągnik rolniczy oraz osprzęt do bieżącego utrzymania dróg powiatowych: ładowacz czołowy, pług do odśnieżania, kosiarka wysięgnikowa oraz zamiatarka ciągnikowa muszą spełniać wszystkie wymagania oraz wszystkie podstawowe parametry wymienione w ROZDZIALE II SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Na potwierdzenie spełnienia wymagań oraz podstawowych parametrów Wykonawca wypełnia Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz parametrów technicznych oferowanego ciągnika i osprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatgorzowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach