Przetargi.pl
USUWANIE AZBESTU Z OBSZARU GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP VI 2016 R.

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-115 Bytom Odrzański, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3884022
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  Rynek 1 1
  67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie
  tel. 068 3884022
  REGON: 00052872900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytomodrzanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USUWANIE AZBESTU Z OBSZARU GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP VI 2016 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap VI 2016 r. w zakresie: - demontażu, pakowania, załadunku i transportu płyt falistych cementowo-azbestowych w ilości ok. 1.200 m2 i ich unieszkodliwienie na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych /wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest/, - prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu realizacji, wykaz nieruchomości do wykonania usługi zawiera załącznik nr 7 do SIWZ, - Wykonawca zgłosi zamiar przystąpienia do wykonania prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z § 6 ust. 2, ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm./. Przy demontażu, pakowaniu i transporcie wyrobów zawierających azbest wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Podmiot gospodarczy świadczący usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu gospodarczego. Z czynności pakowania zostanie spisany protokół pomiędzy właścicielem nieruchomości, zamawiającym, a wykonawcą, stwierdzający; a/ ilość płyt zdjętych w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe tj. powierzchnia w m2 oraz waga w Mg, b/ fakt należytego wykonania prac związanych z pakowaniem azbestu, w przypadku stwierdzenia wad w wykonawstwie robót wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie określonym w protokole. 3.Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego efektu, określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadania bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach