Przetargi.pl
Dostawa płynów oraz osprzętu do prowadzenia terapii nerkozastępczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/PN/11/2016

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Piłsudskiego 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7620505 , fax. 95 7620218
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
  ul. Piłsudskiego 8 8
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 95 7620505, fax. 95 7620218
  REGON: 08039633000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-drezdenko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynów oraz osprzętu do prowadzenia terapii nerkozastępczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/PN/11/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa płynów do prowadzenia terapii nerkozastępczych za pomocą aparatu Multifiltrate CiCa, producent Fresenius Medical Care, dostawa płynów oraz osprzętu do terapii nerkozastępczych z dzierżawą aparatu, wartość zamówienia poniżej 70tys. euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331815007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dostawy w trybie pilnym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-drezdenko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach