Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych nr 3010D oraz 3014D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupice - Etap 1 -część I

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 58200 Dzierżoniów, ul. Garbarska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 313 129 , fax. 748 320 770
 • Data zamieszczenia: 2017-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
  ul. Garbarska 2
  58200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 748 313 129, fax. 748 320 770
  REGON: 89072383500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych nr 3010D oraz 3014D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupice - Etap 1 -część I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego związanych z : „Przebudowa dróg powiatowych nr 3010D oraz 3014D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupice - Etap 1 -część I Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane dotyczące w szczególności: budowę chodnika, budowę kanalizację deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, - przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów wraz z przepustami, -przebudowę nawierzchni istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi, - przebudowę nawierzchni drogi-poszerzeń. Szczegółowy zakres robót określają: -projekt budowlany Przebudowa dróg powiatowych nr 3010D oraz 3014D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupice - Etap 1 Projektant :MTI Projekt Tomasz Cabała -projekt wykonawczy Przebudowa dróg powiatowych nr 3010D oraz 3014D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupice - Etap 1 Projektant :MTI Projekt Tomasz Cabała -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie Przebudowa dróg powiatowych nr 3010D oraz 3014D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupice - Etap 1 . Projektant :MTI Projekt Tomasz Cabała

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach