Przetargi.pl
Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2017/2018 rok

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 50981 Wrocław, ul. Weigla
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 660 119 , fax. 717 660 630
 • Data zamieszczenia: 2017-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Weigla 5
  50981 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 660 119, fax. 717 660 630
  REGON: 93009024000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2017/2018 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2017 / 2018 rok – 6 pakietów: Pakiet 1: Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego; Pakiet 2:Dostawa obuwia dla personelu medycznego; Pakiet 3: Dostawa odzieży chirurgicznej operacyjnej barierowej; Pakiet 4: Dostawa odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych ,,R” i ,,W”; Pakiet 5: Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) Pakiet 6: Dostawa umundurowania i obuwia służbowego portierów.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu w pakietach 1-3 wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości: Pakiet Wysokość kwoty (zł) 1 2 500,00 2 500,00 3 1 000,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00 Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 3000,00 zł (2500,00 zł + 500,00 zł) Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 12.05.2017r godz. 10:30 1. Forma wpłaty wadium. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP, 5) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 12.05.2017r do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na dostawę odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2017 / 2018 rok”, znak sprawy 25/Log./2017 UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00 2.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1)Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2)Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3)Kwotę gwarancji; 4)Termin ważności gwarancji; 5)Zobowiązanie gwaranta ( banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), 3.Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla). 4.W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 5. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach