Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K – budynek nr 4

Powiat Kłodzki ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, Okrzei
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748657523 , fax. 748673232
 • Data zamieszczenia: 2017-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kłodzki
  Okrzei 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 748657523, fax. 748673232
  REGON: 890717898
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K – budynek nr 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Termomodernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K – budynek nr 4. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: Część 1 – Izolacja cieplna ścian 1)Ocieplanie ścian budynków z wełny mineralnej, 2)Odtworzenie zaślepionych otworów okien piwnicznych, 3)Demontaż drzwi zewnętrznych do piwnicy, zamurowanie otworu, 4)Wymiana okien drewnianych w pomieszczeniach strychowych, 5)Wymiana częściowo uszkodzonych podokienników na pozostałych kondygnacjach, renowacja pozostałych podokienników zewnętrznych z ustawieniem rusztowań, 6)Wywóz gruzu i innych elementów z demontażu. Część 2 – Instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji i kotłownia. 1)Demontaż rurociągów stalowych i grzejników, 2)Roboty montażowe c.o. rury PE, montaż zaworów, 3)Montaż grzejników, 4)Izolacja rurociągów otulinami, 5)Roboty budowlane towarzyszące (przebicie otworów w ścianach i stropach, wykłucie bruzd w ścianach, zamurowanie przebić w ścianach i stropach oraz bruzd, tynkowanie), 6)Dostawa i montaż central wentylacyjnych, 7)Montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, 8)Montaż klimatyzatorów, 9)Wykonanie przyłącza ziemnego c.o. z kotłowni do budynku, 10)Roboty demontażowe w kotłowni (burzenie ścian, ław, filarów itp., demontaż rurociągów), 11)Roboty montażowe w kotłowni (montaż rur preizolowanych, muf) 12)Demontaż kotła olejowego, pojemnościowego podgrzewacza wody, pompy, zbiornika paliwa. 13)Montaż kotła gazowego, rurociągów, izolowanie rurociągów, 14)Wykonanie instalacji gazowej zasilającej, systemu zabezpieczającego 15)Malowanie ścian, rur 16)Próby szczelności, płukanie instalacji c.o., próba instalacji gazowej. 17)Odbudowa nawierzchni ciągów komunikacyjnych, 18)Wywóz gruzu i innych elementów z demontażu zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji w/w zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy. Zatrudnienie na umowę o pracę wymagane jest przy wykonywaniu następujących czynności: roboty w zakresie docieplania ścian, montaż okien i drzwi, roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, roboty w zakresie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, instalacji gazowej, tynkowanie, malowanie, roboty ziemne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach