Przetargi.pl
Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”.

Gmina Oborniki Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3103519, 3103536 , fax. 713 102 295
 • Data zamieszczenia: 2017-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki Śląskie
  ul. Trzebnicka 1
  55120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3103519, 3103536, fax. 713 102 295
  REGON: 93193508100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż sprzętu oraz materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach