Przetargi.pl
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 767 265 437
 • Data zamieszczenia: 2017-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 767 265 437
  REGON: 39064729700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prace adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie. W tym: a) Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych. b) prace adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie. - Część II Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Żłobka Integracyjnego.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I – 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) Część II – 2.200,00 złotych (dwa tysiące dwieście złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach