Przetargi.pl
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie docieplenia budynku i budowy wewnętrznej instalacji ogrzewczej przy ul. Zielonej 45 w Szczecinku

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. W. Cieślaka 6B
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 374 12 25
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. W. Cieślaka 6B 6B
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 374 12 25
  REGON: 33058252900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-tbs.szczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. 100% udział Gminy Miejskiej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie docieplenia budynku i budowy wewnętrznej instalacji ogrzewczej przy ul. Zielonej 45 w Szczecinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie docieplenia budynku i budowy wewnętrznej instalacji ogrzewczej przy ul. Zielonej 45 w Szczecinku. Zakres robót obejmuje między innymi: - remont elewacji wraz z dociepleniem budynku, - wykonanie izolacji ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości ( piwnica i strych), - budowę wewnętrznej instalacji ogrzewczej w częściach wspólnych, 5 lokalach nr: 1, 2, 3, 5, 6 wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi. 2. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres (zgodnie z deklaracją Wykonawcy określoną w formularzu ofertowym) nie krótszy niż 36 miesięcy. 3. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, pozwolenie na budowę, wzór umowy. 4. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlanym lub z niego wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlanym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie budowlanym. 5. Wykonawcy mogą przedstawić równoważną techniczną propozycję zaznaczając wyraźnie w ofercie, w oddzielnym załączniku, zmienione pozycje dostarczając wtedy obowiązkowo wszystkie informacje konieczne do kompletnej oceny rozwiązania równoważnego przez zamawiającego, gdyż to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności treści składanej oferty. Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 4.000,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm-tbs.szczecinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach