Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Gudowie i Radowie Wielkim

Gmina Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego 41
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 36334-85 do 7 , fax. 094 363-31-13
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawsko Pomorskie
  ul. Gen. W. Sikorskiego 41 41
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 36334-85 do 7, fax. 094 363-31-13
  REGON: 00052384400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Gudowie i Radowie Wielkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Gudowie i Radowie Wielkim 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) Część I - Dowóz i odwóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie; 2) Część II - Dowóz i odwóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim. 3. Podstawą do ułożenia tras przewozu są dane dotyczące: liczby przewożonych osób, ściśle określonej trasy przewozu, zmianowości nauki oraz podziału na grupy. 4. Dowożenie i odwożenie dzieci odbywać się będzie według zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego rozkładu jazdy. 5. Dzieci winny być dowożone do Ośrodka na godzinę 8:00, a odwożone do domów o godzinie 15:00 w dni nauki szkolnej. 6. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz dzieci do Ośrodka oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć ustalane będzie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. 7. Rozkład jazdy winien być opracowany tak, aby dzienna trasa przewozu była najkrótsza w danym dniu. 8. Trasy objęta niniejszym przedmiotem zamówienia została przedstawiona w załączniku nr 6 do SIWZ. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i ilości kilometrów w trakcie realizacji zamówienia przy zachowaniu obowiązującej stawki za kilometr. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych dzieci Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych dzieci Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 11. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych - ze względu na przewóz dzieci niepełnosprawnych - wyjątkowo starannie i bezpiecznie, łącznie z roztoczeniem opieki nad dziećmi w czasie całego przejazdu oraz wsiadania i wysiadania dzieci z pojazdu. 12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki wszystkim dzieciom w czasie świadczenia usługi, poprzez zatrudnienie opiekuna czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci podczas przewozu, wsiadania i wysiadania z pojazdu, przechodzenia przez jezdnię do pojazdu i z pojazdu. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca autobusu. 13. Pojazdy służące do przewozu dzieci muszą być przeznaczone wyłączenie do tego celu i dostosowanie do liczby przewożonych dzieci. Wyklucza się łączenie przewozów dzieci z innymi osobami (np. przewozy liniowe). 14. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych tj. dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenia, zapewniające bezpieczny transport, dostosowane do indywidulanych potrzeb każdego dowożonego dziecka. 15. W przypadku braku możliwości wykonania usługi, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni pojazd zastępczy odpowiadający przepisom prawa oraz zapisami zawartej umowy. 16. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę środków transportu, o których mowa w ust. 14, Zamawiający zleci wykonanie tej usługi innemu przewoźnikowi, obciążając kosztami Wykonawcę. 17. Cena winna być ustalona za 1 km przewozu dzieci. 18. Ustalone wynagrodzenie brutto za km przewozu obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, w szczególności dowożenia i odwożenie dzieci, zapewnienie im opieki, koszty ubezpieczenia pojazdu, podatki. 19. Wynagrodzenie za 1 km nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 20. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości, zgodnie z trasami przejazdu określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie pokrywa dojazdu autobusów z bazy i na bazę Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.12.2015 r. do godziny 10:00 (decyduje data wpływu środków do zamawiającego) w wysokości : 1) dla części I - 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych); 2) dla części II - 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych). 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 12 1020 2847 0000 1702 0009 6602 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, pok. nr 108 (parter) czynnej: - od 730 - 14oo - w poniedziałek, wtorek środa, - od 730 - 1500 - w czwartek, - od 730 - 1300 - w piątek. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały przesłanki jego zatrzymania. 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiąc
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drawsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach