Przetargi.pl
Przebudowa ciągu komunikacyjnego Plac Wolności - ul. 9-go Maja w Szczecinku

Miasto Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3714126 , fax. 094 3740254
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Szczecinek
  Plac Wolności 13 13
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3714126, fax. 094 3740254
  REGON: 33092089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Plac Wolności - ul. 9-go Maja w Szczecinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzją pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obiektu Przebudowy ciągu komunikacyjnego Plac Wolności - ul.9-go Maja w Szczecinku, obejmującej w całości ulicę 9-go Maja i Plac Wolności oraz odcinki ulic: Bohaterów Warszawy, Zamkowej, Podgórnej, Wyścigowej, 1-go Maja, Szewskiej i Mariackiej w Szczecinku, który będzie mógł samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w zakresie: 1.1 Branża drogowa - obejmuje wykonanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przebudowy nawierzchni, wybudowanie 3 fontann - fontanny posadzkowej i 2 fontann o nieckach klasycznych oraz wyodrębnienie powierzchni zieleni, w których zasadzone będą drzewa i krzewy. 1.2 Kanalizacja deszczowa - obejmuje wykonanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym odwodnienia ulic poprzez wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, wykonanie układu zasilania fontann wraz z kanałem spustowym i wykonaniem przyłącza wodociągowego; 1.3 Branża elektryczna - obejmuje wykonanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oświetlenia placu i oświetlenia akcentującego, wykonanie zasilania i oświetlenia fontann oraz zasilania choinki i oświetlenia ławek; 1.4 Branża telekomunikacyjna - obejmuje wykonanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przebudowy kabli telekomunikacyjnych w celu usunięcia kolizji z projektowanymi obiektami; 1.5 Przekazanie zamawiającemu całego obiektu po zawiadomieniu w imieniu Zamawiającego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku o zakończeniu budowy i nie wniesieniu sprzeciwu do ww. zawiadomienia. 2. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 60 miesięcy. Zapewnienie serwisowania i konserwacji fontann oraz pielęgnacji zieleni przez okres 2 lat od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112914
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 110.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecinek.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach