Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bobolice

Gmina Bobolice ogłasza przetarg

 • Adres: 76-020 Bobolice, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 34 58 401 , fax. 94 34 58 420
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobolice
  ul. Ratuszowa 1 1
  76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 34 58 401, fax. 94 34 58 420
  REGON: 00052772400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobolice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bobolice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia. W ramach niniejszej procedury realizowane będą 3 części, tj.: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. w następujących jednostkach organizacyjnych: 1 Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice - OSP Bobolice - OSP Kłanino - OSP Drzewiany - OSP Gozd - OSP Porost 2 Placówka wsparcia dziennego Świetlica Środowiskowa Tafla, ul. Kościelna 1, 76-020 Bobolice 3 Środowiskowy Dom Samopomocy Odnowa, ul. Głowackiego 7, 76-020 Bobolice 4 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jedności 13, 76-020 Bobolice 5 Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych, ul. Reymonta 3, 76-020 Bobolice Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, - ubezpieczenia assistance. Część III Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bobolice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach