Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE LODOŁAMACZY REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

Proffman Broker Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 19
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4323860 , fax. 91 4323868
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Proffman Broker Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 19 19
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4323860, fax. 91 4323868
  REGON: 81077358300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.rzgw.gov.pl (strona Zamawiającego) www.proffman.pl (strona Pełnomocnika)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE LODOŁAMACZY REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: 1) ubezpieczenie casco oraz odpowiedzialności cywilnej armatora z tytułu eksploatacji lodołamaczy 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi lodołamaczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Postanowienia preferowane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.proffman.pl (strona Pełnomocnika)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach