Przetargi.pl
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Żegluga Świnoujska ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wybrzeże Władysława IV 12
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3214267 , fax. 091 3279979
 • Data zamieszczenia: 2016-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żegluga Świnoujska
  ul. Wybrzeże Władysława IV 12 12
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3214267, fax. 091 3279979
  REGON: 81050494300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zamówienie obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie jednostek pływających, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie komunikacyjne OC,AC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zegluga.swi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach