Przetargi.pl
Usługa w zakresie ubezpieczenia za szkody w środowisku (z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego) - Celowego Związku Gmin R- XXI - na lata 2016-2017

Celowy Związek Gmin R-XXI ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 5791920; 5791950 , fax. 91 5791953,5791955
 • Data zamieszczenia: 2016-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Celowy Związek Gmin R-XXI
  Plac Wolności 5 5
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5791920; 5791950, fax. 91 5791953,5791955
  REGON: 81254669600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czg.nowogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie ubezpieczenia za szkody w środowisku (z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego) - Celowego Związku Gmin R- XXI - na lata 2016-2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu: Ubezpieczenie za szkody w środowisku (z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zaakceptowane klauzule fakultatywne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czg.nowogard.pl, http://bip.gminy.pomorzezachodnie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach