Przetargi.pl
OSI.271.09.2016 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Mielno na lata 2016-2019

Gmina Mielno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-032 Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3459830 , fax. 094 3459834
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielno
  ul. Bolesława Chrobrego 10 10
  76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3459830, fax. 094 3459834
  REGON: 33092065300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielno.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OSI.271.09.2016 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Mielno na lata 2016-2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno 2. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Słoneczna 9, 76-032 Mielno 3. Zespół Szkół w Mielnie, ul. Lechitów 19, 76-032 Mielno 4. Szkoła Podstawowa w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27A, 76-034 Sarbinowo 5. Przedszkole w Mielnie, ul. Szkolna 1, 76-032 Mielno 6. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 13, 76-032 Mielno 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 6-go Marca 35, 76-032 Mielno - Unieście, 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Mielenku, ul. Strażacka 8, Mielenko 9. Centrum Kultury, ul. B. Chrobrego 45, 76-032 Mielno 10. Straż Gminna Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów. Część III Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. Część IV Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności zarządzającego składowiskiem odpadów z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mielno.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach