Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3484444 , fax. 94 3484434
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3484444, fax. 94 3484434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 209 000 EURO. Przedmiot zamówienia obejmuje Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji - wandalizmu ubezpieczenie szyb od stłuczenia ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: fakultatywne klauzule ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkkoszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach