Przetargi.pl
Świadczenie usług telefonicznych i faksowych oraz transmisji pakietów po sieci WAN między ośrodkami szpitala wraz z usługą dostępu do Internetu dla SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie Znak sprawy: 31/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Adres: 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 8806260 , fax. 091 8806203
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4 4
  70-780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 8806260, fax. 091 8806203
  REGON: 00029141100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdroje.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonicznych i faksowych oraz transmisji pakietów po sieci WAN między ośrodkami szpitala wraz z usługą dostępu do Internetu dla SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie Znak sprawy: 31/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonicznych i faksowych oraz transmisji pakietów po sieci WAN między ośrodkami szpitala wraz z usługą dostępu do Internetu dla SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie (kod CPV: 64.20.00.00-8 - Usługi telekomunikacyjne; Kategoria usług - nr 5). 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części zwane pakietami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega, iż jeden Wykonawca nie może świadczyć usług łącznie w pakiecie nr 2 oraz nr pakiecie 3. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie: Lp. Nr pakietu Nazwa Pakietu 1. 1 Usługi telefoniczne i faksowe 2. 2 Usługi transmisji pakietów danych wraz z dostępem do internetu 3. 3 Zapasowe łącze internetowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: Lp. Nr pakietu Nazwa Pakietu Wadium 1. 1 Usługi telefoniczne i faksowe 2 000,00 zł 2. 2 Usługi transmisji pakietów danych wraz z dostępem do internetu 1 200,00 zł 3. 3 Zapasowe łącze internetowe 100,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-zdroje.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach