Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego

Powiat Stargardzki ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Skarbowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4804802 , fax. 91 4804801
 • Data zamieszczenia: 2016-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stargardzki
  ul. Skarbowa 1 1
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4804802, fax. 91 4804801
  REGON: 81170228900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego na stacjonarnej sieci telefonicznej. Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie obejmowało: a) połączenia lokalne, b) połączenia międzymiastowe, c) połączenia komórkowe do sieci operatorów Orange, T-Mobile, Polkomtel S.A.(Plus GSM), P4 Sp. z o.o. (Play), Polsat Cyfrowy, d) połączenia międzynarodowe do krajów UE i USA, e) zapewnienie transmisji dla faksu, f) połączenia pozostałe: - połączenia do biura numerów 118913, - teleinformatyczne, itp., - połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery skrócone, tj. 112,999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984, - automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800; 0-801; 0-804; linie informacyjne, 91XX; 93XX; 95XX; - inny ruch do sieci publicznej, g) przekierowanie połączeń, h) prezentacja numeru, itp., i) bezpłatną całodobową możliwość telefonicznej obsługi klientów, j) automatyczny wybór numeru prefiksu operatora. 2. Postępowanie prowadzone jest w imieniu jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego: 1) Starostwa Powiatowego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1, 2) Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Stargardzie, Park 3-go Maja 2, 3) Zespołu Szkół Nr 2 z siedzibą w Stargardzie, Os. Zachód B15a, 4) Zespołu Szkół Nr 5 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Śniadeckiego 4/6, 5) I Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Staszica 2, 6) II Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Mieszka I 4, 7) Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35, 8) Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Składowej 2a, 9) Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Wita Stwosza 1a/1b, 10) Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35, 11) Bursy Szkolnej z siedzibą w Stargardzie, Plac Majdanek 7, 12) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Stargardzie, Plac Majdanek 7, 13) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35, 14) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Stargardzie, Rynek Staromiejski 5, 15) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Andersa 14, 16) Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Bydgoskiej 13/15. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas usunięcia awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatstargardzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach