Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu

Izba Celna w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 55
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4805500 , fax. 091 4805801
 • Data zamieszczenia: 2015-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Szczecinie
  ul. Energetyków 55 55
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4805500, fax. 091 4805801
  REGON: 00014384000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.scelna.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu dla Izby Celnej w Szczecinie i podległych komórek organizacyjnych. 2. Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej świadczone będą w lokalizacjach określonych w załączniku Nr 1 do SIWZ. Załącznik ten zawiera ponadto następujące informacje: a) określenie administratorów obiektów wraz z określeniem wymagań stawianych przez nich na wykonanie przyłączy i rozprowadzenie sieci telekomunikacyjnej b) podstawowe parametry techniczne central abonenckich Zamawiającego, które wykonawca może wykorzystać do realizacji usług określonych w SIWZ c) rodzaj użytkowanych, będących w posiadaniu Zamawiającego, aparatów telefonicznych/telefaksów, które wykonawca może wykorzystać do realizacji usług określonych w SIWZ d) aktualnie użytkowana ilość linii telefonicznych i ich rodzaj e) ilość numerów telefonicznych i aparatów telefonicznych potrzebnych od chwili świadczenia usługi (w tym ilość faksów) f) inne wymagania techniczne i dotyczące doposażenia stawiane wykonawcy 2.1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmuje realizację połączeń ze wszystkimi numerami krajowego planu numeracyjnego, również z numerami usługowymi i specjalnymi innych operatorów, a także połączeń zagranicznych oraz zapewnienie transmisji dla faksów. 2.2. Zamawiający wykonuje średnio miesięcznie (struktura połączeń): a) połączenia w sieci wewnętrznej - 17 000 minut b) połączenia lokalne i strefowe - 1 500 minut c) połączenia międzystrefowe - 22 000 minut d) połączenia do sieci komórkowych - 4 000 minut e) połączenia międzynarodowe na telefony stacjonarne do krajów UE - 150 minut f) inne połączenia - brak szacunku 2.3. Wszystkie obecnie użytkowane przez Zamawiającego linie telefoniczne przyłączone są na zasadzie dostępu przewodowego. Usługa świadczona jest przez firmę DID Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A. 3. Usługa dostępu do Internetu świadczona będzie w niżej wymienionych lokalizacjach Zamawiającego, przy czym dla usługi wymagane są następujące minimalne parametry: a) Izba Celna w Szczecinie, ul. Energetyków 55 - jedno łącze dostępowe,przepustowość: dla download 10 Mb/s, upload 10 Mb/s; 2 stałe użyteczne adresy publiczne IP b) Urząd Celny w Szczecinie, ul. Żołnierska 45 - jedno łącze dostępowe, przepustowość: dla download 10 Mb/s, upload 2 Mb/s c) Urząd Celny w Koszalinie, ul. Racławicka 3-5 - jedno łącze dostępowe, przepustowość: dla download 10 Mb/s, upload 2 Mb/s 4. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie technologii świadczenia usług telekomunikacyjnych, zarówno w zakresie telefonii stacjonarnej jak i dostępu do Internetu, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: maksymalny czas usunięcia awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.scelna.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach