Przetargi.pl
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Izby Skarbowej w Szczecinie i urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego

Izba Skarbowa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-525 Szczecin, ul. Roosevelta 1,2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4803600, 4803751 , fax. 091 4803656
 • Data zamieszczenia: 2016-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2 1,2
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4803600, 4803751, fax. 091 4803656
  REGON: 00102080300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.apodatkowa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Izby Skarbowej w Szczecinie i urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń z telefonów stacjonarnych dla Izby Skarbowej w Szczecinie i urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego zgodnie ze szczegółowym opisem i zakresem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 1 i Załącznik 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas usunięcia zgłoszonej awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.apodatkowa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach