Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w budynku ZUS przy ul. Citroena 2 w Szczecinie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Matejki 22
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78 , fax. 91 459 65 76
 • Data zamieszczenia: 2014-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, fax. 91 459 65 76
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w budynku ZUS przy ul. Citroena 2 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest nieprzerwane świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z zachowaniem obecnie wykorzystywanej numeracji przez Zamawiającego, za pomocą dwóch cyfrowych łączy telefonicznych ISDN PRA (30B+D), skonfigurowanych w wiązkę PBX z przypisanymi do niej 400 numerami w usłudze DDI oraz dwóch analogowych linii telefonicznych POTS, w budynku ZUS przy ul. Citroena 2 w Szczecinie. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zakres świadczeń usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w budynku ZUS w Szczecinie przy ul. Citroena 2 Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmuje realizację połączeń: - lokalnych i strefowych, - do sieci komórkowych wszystkich operatorów krajowych, - międzystrefowych, - międzynarodowych, - do ulgowej infolinii 0-801, - do biur informacji o numerach abonentów wszystkich operatorów publicznych, - bezpłatnie do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery skrócone minimum: 112; 999; 998; 997; 994; 992; 986; 984; 985, - na bezpłatną infolinię 0-800, - do numerów 19 xxx, - zachowanie dotychczasowych numerów telefonów. Pakiet świadczonych usług: - sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania opłaty początkowej (ewentualne opłaty początkowe muszą być wliczone do ceny ofertowej za minutę połączenia), - wszystkie połączenia (w tym na telefony komórkowe) generowane na łączach będących przedmiotem zamówienia, wymagają prezentacji numeru wywołującego tzw. usługę COLP (prezentacja numeru abonenta przyłączonego). Wymagana jest prezentacja każdego z numerów DDI (nie może być zastosowana prezentacja numeru głównego łącza ISDN), - wymagana jest realizacja wszystkich usług dodanych dostępnych w standardzie ISDN, - wszystkie połączenia wewnętrzne, wykonywane na łączach będących przedmiotem zamówienia, są bezpłatne, co oznacza ze zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tego tytułu. II. Zakres obowiązków Wykonawcy związanych z usługami telekomunikacyjnymi telefonii stacjonarnej - Zapewnienie nieprzerwanego świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej sieci telefonicznej w budynku ZUS w Szczecinie przy ul. Citroena 2, - Zamawiający w podanej lokalizacji posiada własną centralę telefoniczną producenta SLICAN typu MAC 6400 - rok produkcji 2011, do której Wykonawca przyłączy dwa razy ISDN PRA (30B+D). Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do zapewnienia realizacji połączeń z wszystkich sieci operatorów publicznych do każdego numeru z zakresów DDI przypisanych do 2 łączy ISDN (30B+D) skonfigurowanych w wiązkę PBX, które będą używane w realizacji przedmiotu zamówienia - SLA dla usługi ISDN PRA (30B+D) na poziomie 99,6%, - bezpłatna całodobowa telefoniczna obsługa klientów, - automatycznego wyboru prefiksu operatora, - zapewnienie 24 - godzinnej obsługi serwisowej, - dostarczania do 15 dnia każdego miesiąca comiesięcznych bilingów w wersji elektronicznej dla wszystkich przyłączy objętych umową. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług z zachowaniem należytej staranności, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu, w szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz.243) Szczegółowe warunki realizacji i obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach