Przetargi.pl
USŁUGA TELEFONII PRZEWODOWEJ

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2014-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl/przetargi/usługi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA TELEFONII PRZEWODOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie 36 miesięcy. 2. Zakres świadczenia usług telekomunikacyjnych obejmuje połączenia wychodzące lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe i do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej, w naliczaniu sekundowym 1/1, usługa doprowadzenia 36 łączy POTS, zał. 3 poz. 7-42, 4 łączy ISDN BRA(2B+D) z usługą MSN, zał. 3 poz. 3-6, cyfrowych linii - 2*ISDN PRA (30B+D) z 3 000 numerów telefonicznych, zał.3 poz. 1-2 w usłudze DDI z możliwością rozszerzenia numeracji, za pomocą ziemnych, światłowodowych lub miedzianych przyłączy do 2 (dwóch) lokalizacji Klienta. Lokalizacja pierwsza (LP) Budynek Międzywydziałowy, al. Piastów 48; lokalizacja druga (LD) budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. J. Słowackiego 17. W przypadku połączeń wychodzących, nie opisanych w specyfikacji zamawiający przyjmuje ceny zgodne z aktualnym cennikiem operatora. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ofertą wariantową jest oferta przewidująca zgodnie z warunkami specyfikacji odmienny technologicznie sposób wykonania zamówienia (świadczenia usługi). Usługi telekomunikacyjne nie mogą być świadczone z użyciem technologii takich jak np.: a) internet - ze względów bezpieczeństwa, b) drogą radiową - ze względu na funkcjonowanie laboratoriów naukowych Instytutu Fizyki zlokalizowanych w sąsiedztwie centrali 4. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę infrastrukturą telekomunikacyjną na terenie Szczecina, a w szczególności przyłącze do LP i LD musi być oparte na sieci telekomunikacyjnej, której Wykonawca jest dysponentem. Dysponowanie przez Wykonawcę serwisem technicznym, który to serwis w przypadku awarii łącza ISDN PRA (30B+D) stawi się w miejscu świadczenia usługi (LP) i (LD) w dniach roboczych w ciągu 2 godzin od faktu poinformowania o awarii przez Zamawiającego Wykonawcę, usunie awarie i przywróci sprawne działanie łącza w czasie do 8 godzin od chwili zgłoszenia awarii. 5. Warunki Techniczne jakie maja spełniać łącza ISDN: - wymagana jest realizacja wszystkich usług dodanych dostępnych w standardzie ISDN - (CLIP, COLP,DDI itp.) 6. Zamawiający obecnie wykorzystuje miesięcznie (wyliczone na podstawie I miesiąca 2014 r.) około 58 300 minut połączeń. Połączenia rozkłada się w sposób następujący: a. połączenia lokalne i strefowe - około 32 460 minut b. połączenia międzystrefowe - około 960 minut c. połączenia międzynarodowe - sieć stacjonarna - około 840 minut w krajach UE d. połączenia międzynarodowe - sieć komórkowa - około 200 minut w krajach UE e. połączenia do sieci krajowej telefonii komórkowej - około 23 760 minut 7. Zamawiający wymaga zachowania dotychczasowej numeracji telefonicznej zgodnie z treścią załącznika nr 4. 8. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez zamawiającego bez powodowania przerw w pracy, zgodnie z prawem telekomunikacyjnym. 9. Zamawiający wymaga sekundowego rozliczania połączeń w każdym rodzaju ruchu bez opłaty inicjacyjnej za rozpoczęte połączenia. 10. Wykonawca zapewni 24 godzinny dostęp do serwisu technicznego za pośrednictwem infolinii. 11. Jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcy, oferta musi zawierać oświadczenie wykonawcy o wskazaniu części zamówienia ( zakresu powierzonych czynności), którą wykonawca przewiduje powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom. Za działania i zaniechania ewentualnego podwykonawcy związane z wykonywaniem niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego jak za własne. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów (przez Zamawiającego) związanych z rozbudową infrastruktury, o ile zajdzie taka potrzeba w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. 13. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy nowych rozwiązań abonamentowych lub technologicznych, Wykonawca zaoferuje dostęp do nich Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że nowe rozwiązania abonamentowe lub technologiczne muszą być tożsame z przedmiotem zamówienia, nie mogą być gorsze niż wynikające z zawartej umowy oraz nie mogą powodować zmian umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą powodować wzrostu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. szczegóły w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl/przetargi/usługi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach