Przetargi.pl
Dostawa 1 sztuki pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej.

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 8211479, 8211478 , fax. (091) 8211477 8215406
 • Data zamieszczenia: 2016-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Małopolska 47 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 1 sztuki pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki pojazdu dostawczego w wersji nieoznakowanej. 2. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 7 do siwz-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdów określonych w pkt 1.4 (szczegółowego opis przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej) stanowiącego załącznik nr 7 do siwz. 3. Pojazd dostarczony w ramach umowy będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2016 i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 4. Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji oferowanego pojazdu. 5. Zgodnie z art. 30 ustawy uPzp, w miejscach gdzie przedmiot zamówienia jest opisywany za pomocą nazw handlowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć pojazd własnym transportem i na własny koszt do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy. 8. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do siwz. 9. Zamawiający ponadto wymaga : wskazania przez Wykonawcę w ofercie przynajmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (nazwa i adres) dla danej marki, na którą składa ofertę, na terenie miasta Szczecin - wykaz wymagany na etapie składania ofert. oficjalnych katalogów (w języku polskim) producenta/importera pojazdu z zaznaczonymi danymi technicznymi oraz elementami wyposażenia pojazdu bazowego w celu potwierdzenia wymagań określonych w punkcie 1.4 załącznika nr 7 do SIWZ - wymagane na etapie składania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341361000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach