Przetargi.pl
Konserwacja, naprawa oraz wymiana urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261474572 , fax. 261474571
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno
  ul. Główna 1 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261474572, fax. 261474571
  REGON: 32099164900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.16wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: MON-Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja, naprawa oraz wymiana urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja i naprawa oraz wymiana urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru w JW 1696, Węźle Łączności w Złocieńcu, WKU Szczecinku, JW 1965, 16 WOG, WŻW Oleszno, Węźle Łączności w Olesznie, JW 4224, JW 4094, Węźle Łączności w Wałczu, Placówki ŻW w Wałczu, 21 CPL w Nadarzycach, JW 4338 w Mirosławcu, JW 4224 skład Cybowo, JW 4224 skład Drawno. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się w zakresie podanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usługi do wykonania jednej konserwacji w kwartale systemu alarmowego, telewizji przemysłowej oraz systemu kontroli dostępu, a także na zlecenie Zamawiającego - do usunięcia awarii oraz wykonania niezbędnych napraw urządzeń. Usługę Wykonawca wykonuje u Odbiorców wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z Polską Normą, Systemy alarmowe PN-93/E-08390, PN-EN 50130 PN.IEC 839-2-7, PN-EN 50131, Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach PN.EN 50133, Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach PN.EN 50132 oraz Systemy i urządzenia transmisji alarmu PN-EN 50136 zgodnie z Normą Obronną Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 8 Eksploatacja (NO-04-A004.8) w przypadku konserwacji kwartalnej - również zgodnie z wymaganiami dotyczącymi systemu klasy SA-3 i SA-4 oraz z Polską Normą, PN-93/E-08390114 - punkt 9 i PN.EN 50131-1 Celem usługi konserwacji jest utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej a) urządzeń i instalacji systemów alarmowych, b) sygnalizacji włamania i napadu, c) systemów kontroli dostępu , d) systemów telewizji DOZOROWEJ. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, a w szczególności przyjmie do realizacji postanowienia zawarte w Załączniku do umowy -Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego. Warunkiem realizacji zamierzeń wynikających z umowy jest zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Wykonawca przeprowadza konserwacje kwartalną jeden raz w danym kwartale. Konserwacja kwartalna przeprowadzana w IV kwartale obejmuje przegląd roczny. Konserwacja kwartalna jest to zespół czynności Wykonawcy zapewniających utrzymanie urządzeń w pełnej gotowości do pracy w pełnej sprawności oraz warunki ich użytkowania określone w przepisach technicznych - poprzez ich sprawdzenie, usprawnienie usunięcie niesprawności, w razie potrzeby wykonanie konfiguracji systemu, oczyszczenie, nasmarowanie, wyregulowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 506100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: cena za roboczogodzinę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.16wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach