Przetargi.pl
Zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Bolesława Chrobrego 27A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7657975 , fax. 95 7657975
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
  ul. Bolesława Chrobrego 27A 27A
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7657975, fax. 95 7657975
  REGON: 81178218200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.choszczno.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych oraz sprzętu Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r. Warunkiem Zamawiającego jest aby stacja paliw znajdowała się na terenie miasta Choszczna. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: - Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 - około 11 220 litrów, Olej napędowy ON - około 39 000 litrów. Tankowanie paliw stanowiących przedmiot zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb bezpośrednio do środków transportu i sprzętu Zamawiającego. Wykonawca zapewni paliwa płynne będące przedmiotem niniejszego postępowania spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ. U. z 2008, Nr 221, poz. 1441). Realizacja zamówienia na sukcesywne dostawy paliw do pojazdów służbowych Zamawiającego odbywać się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie do zbiorników paliwa pojazdów, sprzętu silnikowego lub kanistrów na stacjach benzynowych należących do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy. Paliwa Wykonawcy tankowane przez Zamawiającego muszą spełniać Certyfikaty jakości określone w Polskich Normach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd.choszczno.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach