Przetargi.pl
Przebudowa budynku biurowego II i III etap

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3726300 , fax. 094 3726301
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
  ul. Mickiewicza 2 2
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3726300, fax. 094 3726301
  REGON: 33004451300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku biurowego II i III etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych II i III etapu, zgodnie z opracowaną dokumentacją, w zakresie j.n.: - wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej części parteru, I i II piętra oraz w piwnicy, - obudowa wentylacji w pomieszczeniach biurowych, korytarzach oraz w piwnicy, - wykonanie wzmocnienia stropów w pokojach II piętra, - wymiana instalacji elektrycznych oświetleniowych pomieszczeń i korytarzy, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiany posadzek i podłóg na panele podłogowe, - malowanie i wykończenie pomieszczeń i korytarzy zgodnie z projektem aranżacji wnętrz, - wykonanie elewacji budynku B z podświetleniem, - przebudowa sanitariatów w budynku C z wykonaniem palarni, - wynoszenie i wnoszenie mebli, regałów, dokumentów z pomieszczeń i do pomieszczeń. Wykonywanie w/w robót może się odbywać w godzinach od 6:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, w soboty i w niedziele od 13:00 do 22:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 35 000.00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach