Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 5/1 na terenie leśnictwa Pobądź - III etap.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo ogłasza przetarg

 • Adres: 78-220 Tychowo, ul. Leona Mroczkiewicza 3b
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3115201 w. 30 , fax. 094 3115569
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo
  ul. Leona Mroczkiewicza 3b 3b
  78-220 Tychowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3115201 w. 30, fax. 094 3115569
  REGON: 33004432900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rdlp.szczecinek.pl/tychowo/info.php?id=28
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 5/1 na terenie leśnictwa Pobądź - III etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres robót objętych zamówieniem wchodzi wykonanie : - wycinka drzew i krzewów, - wykonanie rowów odwadniających koronę drogi, - uzupełnienie istniejących kolein, - wykonanie robót ziemnych, - profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką, - karczowanie pni po ścince drzew oraz wywózka karpiny, - wykonanie podsypki pod nawierzchnię z płyt drogowych typu Jomb, - ułożenie nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb, - wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 20cm po zagęszczeniu dwuwarstwowo. Szczegółowy opis robót, zakres rzeczowy i ilościowy został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do specyfikacji zał. Nr 1 do SIWZ. Roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz uwagami realizacyjnymi stanowiącymi wytyczne do wykonywania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 20.000,00 złotych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do upływu terminu składania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.rdlp.szczecinek.pl/tychowo/przetargi.php?id=28
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach