Przetargi.pl
Wykonanie napraw dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Goleniów

Nadleśnictwo Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, ul. Parkowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4182856, 4182459 , fax. 091 4182919
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Goleniów
  ul. Parkowa 1 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4182856, 4182459, fax. 091 4182919
  REGON: 81053911400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl/goleniow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie napraw dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Goleniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie napraw dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Goleniów, podzielone na 2 części zamówienia. Szacunkowa ilość dróg do naprawy wynosi: 9.808,00m2 w tym: I część zamówienia: Naprawa dróg leśnych o nawierzchni tłuczniowej (uzupełnienie tłuczniem kolein do grubości 10 cm) w ilości: 2.088,00 m2, w leśnictwach: Borowik, Stepnica, Krępsko, Goleniów, Olszanka. Całość prac będzie polegać na dowiezieniu materiału, uzupełnieniu tłuczniem dwóch linii powstałych kolein, nierówności do grubości minimum 10 cm na szerokość do 0,6 tj. wyrównaniu oraz zagęszczeniu. II część zamówienia: Naprawa dróg leśnych o nawierzchni tłuczniowej (uzupełnienie tłuczniem kolein do grubości 20 cm) w ilości: 7.720,00 m2, w leśnictwach: Dzisna, Borowik, Widzieńsko, Stepnica, Wierzchosław, Krępsko, Goleniów, Olszanka, Krokorzyce. Całość prac będzie polegać na dowiezieniu materiału, uzupełnieniu tłuczniem dwóch linii powstałych kolein, nierówności do grubości minimum 20 cm na szerokości do 0,6 tj. (jedna koleina), wyrównaniu oraz zagęszczeniu. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia szacunkowej ilości naprawy dróg w każdej z części zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary Robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne pakiety w następujących wysokościach: Dla części I zamówienia - 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) Dla części II zamówienia - 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/n1010
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach