Przetargi.pl
Opracowanie rysunków warsztatowych konstrukcji stalowej pokrycia dachu oraz rysunków warsztatowych mocowania lekkiej obudowy i urządzeń instalacyjnych wraz z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej budynku i konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem dachu oraz dostawą i montażem suwnicy w ramach zadania 51 168 Dęblin.

SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3A
  02-004 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinevia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie rysunków warsztatowych konstrukcji stalowej pokrycia dachu oraz rysunków warsztatowych mocowania lekkiej obudowy i urządzeń instalacyjnych wraz z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej budynku i konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem dachu oraz dostawą i montażem suwnicy w ramach zadania 51 168 Dęblin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie rysunków warsztatowych konstrukcji stalowej pokrycia dachu oraz rysunków warsztatowych mocowania lekkiej obudowy i urządzeń instalacyjnych wraz z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej budynku i konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem dachu oraz dostawą i montażem suwnicy w ramach zadania 51 168 Dęblin. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Do SIWZ został załączony kosztorys zerowy - załącznik nr 12 do SIWZ, który należy traktować jako dokument pomocniczy, ułatwiający przygotowanie oferty cenowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długosc okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sinevia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach