Przetargi.pl
Dostawa wraz z instalacją specjalistycznej aparatury badawczej - mostka do pomiarów podatności magnetycznej i anizotropii podatności magnetycznej

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 459 23 13, 22 459 21 55 , fax. 22 459 20 23, 22 459 20 22
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Rakowiecka 4 4
  00-975 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 459 23 13, 22 459 21 55, fax. 22 459 20 23, 22 459 20 22
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgi.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z instalacją specjalistycznej aparatury badawczej - mostka do pomiarów podatności magnetycznej i anizotropii podatności magnetycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z instalacją specjalistycznej aparatury badawczej - mostka do pomiarów podatności magnetycznej i anizotropii podatności magnetycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 382000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pgi.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach