Przetargi.pl
Konserwacje i naprawy ogólnobudowlane w budynkach wraz ze świadczeniem awaryjnych wyjazdów w ramach pogotowia do budynków i nieruchomości administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2016 r. (wyjazdy pogotowia ogólnobudowlanego w 2016 r. na wezwania najemców poza godzinami pracy ZGN tj. od godziny 1500 do godziny 700, a w dni wolne od pracy i w dni świąteczne całodobowo).

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-479 Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 863 55 24 , fax. 022 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 863 55 24, fax. 022 863 55 24
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnwlochy.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacje i naprawy ogólnobudowlane w budynkach wraz ze świadczeniem awaryjnych wyjazdów w ramach pogotowia do budynków i nieruchomości administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2016 r. (wyjazdy pogotowia ogólnobudowlanego w 2016 r. na wezwania najemców poza godzinami pracy ZGN tj. od godziny 1500 do godziny 700, a w dni wolne od pracy i w dni świąteczne całodobowo).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia na konserwacje i naprawy ogólnobudowlane w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2016 r. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45450000-6 Roboty remontowe i renowacyjne Roboty konserwacyjne i naprawy w zakresie budowlanym w budynkach i na terenie nieruchomości administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy są realizowane w oparciu o zgłoszenia najemców na podstawie zleceń dziennych wystawianych przez upoważnionych pracowników ZGN oraz wynikają z zaleceń z okresowej kontroli budynków wraz ze świadczeniem awaryjnych wyjazdów pogotowia na wezwania najemców poza godzinami pracy ZGN, w dni wolne od pracy i w dni świąteczne . Wykonana ilość zleceń dziennych w ciągu jednego miesiąca 2015 roku wynosiła średnio 67 szt. Nie było wyjazdów pogotowia na zgłoszenia awaryjne. Ilość poszczególnych robót konserwacyjnych budowlanych obejmuje załączony przedmiar robót stanowiący podstawę do wyceny oferty. Zakres zleceń dziennych dotyczy: - napraw pokryć dachów z papy termozgrzewalnej, usuwanie przecieków - uzupełnienie lub wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, - uzupełnienie tynków na ścianach, kominach oraz doszczelnienie obróbek blacharskich na kominach, - naprawa wyłazów i klap dachowych, - naprawy zamków i dopasowanie drzwi wejściowych do budynków - montaż samozamykaczy, regulacja i naprawa istniejących samozamykaczy - montaż i wymiana klamek. - uzupełnienie i naprawa zaprawą betonową chodników, podestów i schodów wejściowych - naprawa ogrodzeń, bram i furtek wraz z ich malowaniem - zabezpieczenie lokali pustostanów wraz z montażem lub wymianą zasuw, zamków podklamkowych lub wkładek YALE, - uzupełnienie oszkleń skrzydeł okiennych na klatkach schodowych, okienek piwnicznych itp., oraz zabezpieczenie otworów drzwiowych, okiennych płytą stolarską, - malowanie pomieszczeń, - naprawa podłóg, - uprzątanie pustostanów z pozostawionych mebli, - inne usługi zlecone przez ZGN. Zlecenia dzienne wystawiane będą oddzielnie na administrowany budynek, a po potwierdzeniu wykonania zlecenia przez uprawnionego pracownika ZGN (dozorcę, administratora, inspektora ZGN itp.) rozliczane będą kosztorysami powykonawczymi w oparciu o katalogi KNR. Ceny wbudowanych materiałów nie powinny przekraczać średnich cen materiałów wg wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania. Kosztorysy powykonawcze po sprawdzeniu przez uprawnionego inspektora ZGN wraz ze zrealizowanym zleceniem dziennym stanowią podstawę do sporządzenia zestawienia kosztów wykonanych robót konserwacyjnych w danym okresie rozliczeniowym na poszczególnych budynkach, które po sprawdzeniu stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT. Wzory druków zleceń dziennych i zleceń awarii stanowią załączniki do wzoru umowy i SIWZ. Roboty remontowe i usługi w zakresie ogólnobudowlanym o wartości powyżej 2 000 zł netto są realizowane na odrębne zamówienia lub umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja na wykonane roboty/użyte materiały
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnwlochy.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach