Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie w okresie 02.01.2016 - 31.12.2016 r.

Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 26A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 651 52 22 , fax. 22 651 52 22
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy
  ul. Wiertnicza 26A 26A
  02-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 651 52 22, fax. 22 651 52 22
  REGON: 14730297400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumsportuwilanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa ratownicza krytej pływalni Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie w okresie 02.01.2016 - 31.12.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartości szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 752520007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumsportuwilanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach