Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki zgodnie z wydanymi przez odpowiednich zarządców dróg warunkami technicznymi

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7222207 w. 242
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
  ul. Kolejowa 2 2
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7222207 w. 242
  REGON: 00053060800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow-mazowiecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki zgodnie z wydanymi przez odpowiednich zarządców dróg warunkami technicznymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części A i B. 2. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała opracowanie projektów wykonawczych budowy ścieżek rowerowych w n/w lokalizacjach wymienionych w części A i B: Część A - etap I: - droga krajowa nr 92 Świecko - Warszawa (ul. Poznańska) - ścieżka rowerowa o długości 13,5 km, - droga wojewódzka nr 700 Józefów - Rokitno ( ul. Warszawska, Fabryczna, Lipowa, Rokicka) - ścieżka rowerowa o długości 6,0 km, - droga gminna (ul. M. Konopnickiej) - ścieżka rowerowa o długości ok. 0,2 km, Część B - etap II: - droga wojewódzka nr 888 Święcice - Myszczyn - Zaborów (ul. Zaborowska) - ścieżka rowerowa o długości 3,7 km, - droga wojewódzka nr 718 Borzęcin - Ołtarzew - Pruszków (ul. Ceramiczna, Umiastowska) - ścieżka rowerowa o długości 7,0 km, - droga powiatowa nr 4119W, 4120W, i 5590W (ul. Sochaczewska, Nowowiejska i Szeligowska) - ścieżka rowerowa o długości ok. 14,3 km, - droga gminna (ul. Zaciszna i Żyzna) - ścieżka rowerowa o długości ok. 2,1 km, - droga gminna (ul. Kolejowa w Płochocinie) - ścieżka rowerowa o długości ok. 0,5 km. 3. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia na część A i B został zawarty w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w przypadku składania ofert na : część A - 4.500,00 zł, część B - 6.000,00 zł, część A i B - 10.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: skrócenie terminu realizacji zamówienia I i II etapu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach