Przetargi.pl
Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla.

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6782962, 6752072 , fax. 016 6786449
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
  ul. Rynek 1 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6782962, 6752072, fax. 016 6786449
  REGON: 00068675300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy otwartego zbiornika retencyjnego przy potoku Sielec w Przemyślu, z niezbędną infrastrukturą : - czasza zbiornika wraz z ukształtowaniem terenu wokół zbiornika, - budowle piętrzące, wpustowe, spustowe, przelewowe itp., - dopływ i odpływ wód systemem kanałów otwartych do projektowanego zbiornika oraz potoku Sielec Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, projekt pn. Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 2. Zakres prac obejmuje: 1) przeprowadzenie analizy hydrologiczno-hydraulicznej dotyczącej okresowego przejęcia wód opadowo-roztopowych z terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla (działki oznaczone nr 917/3, 917/5 obręb 212 oraz działki oznaczone nr 2/13, 2/16, 2/18, 2/19, 2/20 (REMII), 2/21, 2/22, 3/6, 3/9, 6/1, 6/6 (PROBUD) 6/7, 6/8, 6/9 ( BACZYK), 94/6 (BACZYK) 37/1 obr. 213) przez projektowany otwarty zbiornik retencyjny - analiza winna uwzględniać ilości zrzutu wód do potoku Sielec przez wszystkich użytkowników. 2) Zbiornik winien być zaprojektowany nadziałkach Gminy Miejskiej Przemyśl, nie może być projektowany na działkach Nr 2/20, 6/6, 6/9, 94/6 obr. 213. 3) uzyskanie mapy do celów projektowych 4) projekt budowlano-wykonawczy 5) szczegółowe specyfikacje techniczne 6) opracowanie operatu wodno-prawnego 7) badania geotechniczne gruntu dla budowli 8) materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 9) instrukcję gospodarowania wodą wraz z operatem przeciwpowodziowym zbiornika, 10) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i kosztorysy ofertowe, 11) wersję elektroniczną całej dokumentacji, 12) przeprowadzenie nadzorów autorskich (Zamawiający przewiduje 20 nadzorów na etapie realizacji zadania) 3. Teren objęty projektowaniem obejmuje rejon zawarty pomiędzy ulicami: Bakończycka, Słowackiego, Ułańska (działki oznaczone nr 917/3, 917/5 obręb 212 oraz działki oznaczone nr 2/13, 2/16, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 3/6, 3/9, 6/1, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9 , 94/6, 37/1 obr. 213) 4. Dokumentacje powinny posiadać wszystkie uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane przepisami Prawa budowlanego niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl BIP zamówienia publiczne usługi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach