Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej na działce 2802/3 w Głogowie Młp.

Gmina Głogów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8515123, 8515124 , fax. 17 8515120
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogów Małopolski
  ul. Rynek 1 1
  36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 8515123, 8515124, fax. 17 8515120
  REGON: 69058207400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.glogow-mlp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej na działce 2802/3 w Głogowie Młp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac: wykonanie projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej na pow. do 9 000 m2 o mocy 180 kV ,której budowę należy zetapować po 90 kV - uzyskanie wypisów i kopi mapy z ewidencji gruntów - aktualizacja mapy do celów projektowych - uzyskanie wymaganych warunków technicznych - opracowanie projektu budowlanego w 4 egz. + 2 egz. projektu wykonawczego i wersji cyfrowej na płycie CD w formacie PDF - uzyskanie wymaganych uzgodnień - sporządzenie specyfikacji technicznych + wersja elektroniczna w PDF - sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego + wersja elektroniczna Projekt winien spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). Uwaga: decyzja celu publicznego jest trakcie wydawania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji projektu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.glogow-mlp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach