Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej - dla zadania / projektu pn. Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - przewidzianej do realizacji w ramach środków UE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI SPÓJNOŚĆ PRZESZTRZENNA I SPOŁECZNA DZIAŁANIE 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ - oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku warsztatowo-biurowym na pomieszczenia biurowe

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6775065 , fax. 16 6775064
 • Data zamieszczenia: 2016-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
  ul. Monte Cassino 18 18
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 16 6775065, fax. 16 6775064
  REGON: 00031468400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej - dla zadania / projektu pn. Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - przewidzianej do realizacji w ramach środków UE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI SPÓJNOŚĆ PRZESZTRZENNA I SPOŁECZNA DZIAŁANIE 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ - oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku warsztatowo-biurowym na pomieszczenia biurowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej - dla zadania / projektu pn. Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - przewidzianej do realizacji w ramach środków UE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI SPÓJNOŚĆ PRZESZTRZENNA I SPOŁECZNA DZIAŁANIE 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ - oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku warsztatowo-biurowym na pomieszczenia biurowe z podziałem na trzy odrębne zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości stosownej dla danego zadania, tj.: zad. nr 1 - 1200,00 zł ; zad. nr 2 - 700,00 zł ; zad. nr 3 - 900,00 zł. Szczegóły dot. wniesienia wadium określone są w rozdz. VIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach