Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulic wojewódzkich nr 871 oraz 758 przebiegających przez miasto Tarnobrzeg

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8226570 , fax. 015 8222504
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32 32
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 015 8226570, fax. 015 8222504
  REGON: 83041350900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulic wojewódzkich nr 871 oraz 758 przebiegających przez miasto Tarnobrzeg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot opracowania obejmuje opracowanie oddzielnych dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulic wojewódzkich nr 871 i 758 przebiegających przez miasto Tarnobrzeg obręb Tarnobrzeg w pasie drogowym umożliwiającej uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2.2. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien uwzględnić wykonanie następujących prac budowlanych : - Remont i przebudowę konstrukcji jezdni oraz skrzyżowań z mieszanki mineralno- bitumicznej SMA - Remont istniejących zjazdów - Remont i przebudowę ciągów pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wydzieleniem ścieżki rowerowej - Przebudowę oświetlenia ulicznego - Parkingi - Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym - Zmianę stałej organizacji ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe) wynikającą z przyjętych rozwiązań - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Inne prace wynikające z wydanych warunków, opinii i decyzji ( np. decyzji środowiskowych ) UWAGA: konieczność zaprojektowania wszystkich w/w elementów należy uzgodnić z Zamawiającym po zapoznaniu się z wszystkimi warunkami w terenie. a w szczególności: 1. Ul. Sikorskiego - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 w km od 1 + 600 do 2 + 050 wraz z przebudową skrzyżowania Sikorskiego - Zwierzyniecka - Wyszyńskiego - długość odcinka od km. 1 + 600 do km. 2 + 050 t.j. ok. 450 mb. - nawierzchnia i konstrukcja drogi ( wykonać niezbędne badania laboratoryjne między innymi wykonać odwierty wykonanych przez całą konstrukcję nawierzchni, (badanie składu mas bitumicznych oraz ich zagęszczenia), badania podbudowy, badania podłoża) - sygnalizacja świetlna (bezkolizyjna) - ciągi chodnikowe z wydzieleniem ścieżki rowerowej - przebudowa oświetlenia ulicznego - zjazdy - kolizje z uzbrojeniem ( jak zajdzie potrzeba) - opracowanie stałej organizacji ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe) 2. Ul. Mickiewicza - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza od ronda przy ul. Szpitalnej do skrzyżowania ul. Mickiewicza - Sikorskiego - Wisłostrada wraz z przebudową skrzyżowania. - nawierzchnia i konstrukcja drogi ( wykonać niezbędne badania laboratoryjne między innymi wykonać odwierty wykonanych przez całą konstrukcję nawierzchni, (badanie składu mas bitumicznych oraz ich zagęszczenia), badania podbudowy, badania podłoża) - sygnalizacja świetlna - ciągi chodnikowe z możliwością wydzielenia ścieżki rowerowej - przebudowa oświetlenia ulicznego - zjazdy, parkingi - kolizje z uzbrojeniem ( jak zajdzie potrzeba) - opracowanie stałej organizacji ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości - 3 000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych, 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, gdy wykonawca, którego ofertę wybrano: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24.ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej., odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Postanowienia pkt IX ppkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt IX ppkt 2 b) i e). 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium: a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: PKO S.A. I Oddział Tarnobrzeg 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563 . Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu; b) wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta Tarnobrzega / kasa przy ul. Mickiewicza 7 / przed terminem składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty . 6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.8 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24.ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania koncepcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnobrzeg.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach