Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w miejscowości Nowy Kamień

Gmina Kamień ogłasza przetarg

 • Adres: 36-053 Kamień, Kamień 287
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8556776 w. 20 , fax. 017 8557735
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień
  Kamień 287 287
  36-053 Kamień, woj. podkarpackie
  tel. 015 8556776 w. 20, fax. 017 8557735
  REGON: 69058210500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakamien.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w miejscowości Nowy Kamień
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w miejscowości Nowy Kamień Opracowana dokumentacja techniczna musi być kompletna i powinna zawierać następujące elementy: 1) kompletny projekt budowlano - wykonawczy wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 2) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), 3) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót, 4) wizualizację bryły budynku. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Projekt budowlano-wykonawczy oraz STWiOR winny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm. ) wraz z niezbędnymi opiniami uzgodnieniami formalno-prawnymi wymaganymi przepisami szczególnymi w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 18 poz. 172 z późn. zm.); Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (Zał. nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakamien.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach