Przetargi.pl
Obiekty basenowe w Przemyślu.

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6782962, 6752072 , fax. 016 6786449
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
  ul. Rynek 1 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6782962, 6752072, fax. 016 6786449
  REGON: 00068675300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obiekty basenowe w Przemyślu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego lodowiska z przeznaczeniem na obiekty basenowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sanockiej w Przemyślu, na terenie działek nr 192/1,196/1, 197/1, 197/4, 197/2, 196/3, 192/2 w obrębie 206 m. Przemyśla wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia został opisany w zał. Nr 1 do SIWZ Wytyczne do projektowania 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: A. Prace przedprojektowe: 1) sporządzenie inwentaryzacji budowlanej odkrytego lodowiska z trybunami, zapleczem szatniowym oraz maszynownią w niezbędnym zakresie jaki wynika z budowy basenu i jaki Wykonawca uzna za konieczny; 2) uzyskanie warunków przyłączeniowych od poszczególnych gestorów sieci. 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji RZGW w Krakowie zwalniającej z zakazów określonych w art. 88l ustawy Prawo wodne oraz pozwolenia wodno-prawnego dla w/w zakresu inwestycji 4) opracowanie dwóch wariantów koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej ( 2egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w formacie PDF) zawierających m. innymi: - szacunkowe wyliczenie kosztów budowy z wyszczególnieniem głównych elementów składowych obiektu np. niecek basenowych, ruchomego dna, systemu grzewczego, systemu uzdatniania wody basenowej, systemu wentylacji; - wizualizację od strony ul. Sanockiej i od parkingu dolnej stacji wyciągu narciarskiego. - planowanych do zastosowania alternatywnych źródeł energii, oraz dokonanie ich prezentacji Zamawiającemu 5) wykonanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.); 6) uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych; 7) uzyskanie decyzji środowiskowej B. Prace projektowe 1) opracowanie dokumentacji projektowej w szczególności: - projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (6 egz.); - opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego (4 egz.); - opracowanie kosztorysów inwestorskich (2 egz.); - opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (4 egz.); - opracowanie przedmiarów robót (4 egz.); Założenia projektowe: - basen kryty- do realizacji w I etapie - z podziałem przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji wykonania i odbioru robót itp. - baseny zewnętrzne/otwarte - do realizacji w II etapie - z podziałem przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji wykonania i odbioru robót itp. - alternatywne źródła energii w celu ograniczenia zapotrzebowaniem na energię oraz uzyskania niższych kosztów eksploatacji - z podziałem przedmiarów i kosztorysów dla poszczególnych etapów. 2) dokumentację należy dostarczyć w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików pdf a przedmiary dodatkowo w formacie edytowalnym (o pojemności nie przekraczającej 8 MB z uwagi na konieczność zamieszczenia dokumentacji na stronie internetowej) Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Wersja papierowa dokumentacji musi być tożsama z wersją elektroniczną Każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku - nazwa pliku powinna wyrażać temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. 3) w projektach na stronie tytułowej oraz na wszystkich rysunkach następnie w przedmiarach, kosztorysach inwestorskich i specyfikacjach technicznych należy wpisać datę, jako dzień, miesiąc i rok przy podpisach (oprócz rysunków) należy przystemplować imienne pieczęcie projektantów. 4) w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić zgodnie z Rozporządzeniem kod i nazwę wspólnego słownika zamówień podstawowych zakresów robót oraz przywołanie do numeru specyfikacji technicznej, 5) przedmiary robót podzielić należy na rozdziały wg. poszczególnych asortymentów robót oraz tabelę elementów scalonych. W przedmiarach oprócz wszystkich asortymentów robót należy również uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania. 6) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub z wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekt; 7) zaopiniowanie dokumentacji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu. 8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9) sprawowanie nadzoru autorskiego (20 pobytów na budowie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: aktualizacja kosztorysów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl BIP zamówienia publiczne usługi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach