Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Uzbrojenie trenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe

Gmina Świlcza ogłasza przetarg

 • Adres: 36-072 Świlcza, Świlcza 168
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8670100, 8670133 , fax. 017 8670157
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świlcza
  Świlcza 168 168
  36-072 Świlcza, woj. podkarpackie
  tel. 017 8670100, 8670133, fax. 017 8670157
  REGON: 69058214000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Uzbrojenie trenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Uzbrojenie trenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe w zakresie: 1. Wykonanie projektu Sieć kanalizacji sanitarnej obejmującego: a) analizę posiadanych przez Gminę opracowań pod katem przydatności i możliwości wykorzystania, (w ciągu 1 tygodnia od podpisania umowy), b) zaproponowanie rozwiązania uwzględniającego doprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni, przepompowanie ścieków do sieci kanalizacyjnej m. Rzeszowa. Przewidywana orientacyjna długość sieci - kanalizacyjna grawitacyjna 0,990 km, kanalizacyjna tłoczna 1,070 km, kanalizacyjna tłoczna tranzytowa do sieci kanalizacyjnej m. Rzeszowa 3,500km, c) wykonanie projektu sieci kanalizacji, d) wykonanie projektu przepompowni ścieków w technologii uzgodnionej z ZWiK Świlcza). e) Wykonanie projektu zasilania przepompowni ścieków, f) Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na rozdziały obejmujące poszczególne elementy. g) opracowanie specyfikacji ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót. 2. Wykonanie projektu Sieć wodociągowa obejmującego: a) analizę posiadanych przez Gminę opracowań pod katem przydatności i możliwości wykorzystania, (w ciągu 1 tygodnia od podpisania umowy) b) zaproponowanie rozwiązania. Przewidywana orientacyjna długość sieci 1,180 km. c) wykonanie projektu sieci wodociągowej d) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na rozdziały obejmujące poszczególne elementy. e) opracowanie specyfikacji ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót. 3. Wykonanie projektu Odwodnienie terenu obejmującego: a) zaproponowanie rozwiązania, przewidywana orientacyjna długość sieci deszczowej grawitacyjnej 0,750 km. b) wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej c) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na rozdziały obejmujące poszczególne elementy. d) opracowanie specyfikacji ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót. 4. Wykonanie projektu Wewnętrzne drogi dojazdowe obejmującego: a) zaproponowanie rozwiązania, b) wykonanie projektu dróg wewnętrznych, przewidywana orientacyjna długość wewnętrznych dróg dojazdowych 0,530 km wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem. c) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na rozdziały obejmujące poszczególne elementy. d) opracowanie specyfikacji ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót. 5. Dodatkowe wymagania: 1) Projekt należy sporządzić w 5 egzemplarzach. 2) Przygotowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji po uprzednim uzgodnieniu trasy z Gminą Świlcza i właścicielami działek leży po stronie oferenta. (w zakresie wymaganym). 3) Przygotowanie wniosków o wydanie technicznych warunków zasilania z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy i PGE Dystrybucja leży po stronie oferenta. 4) Przygotowanie innych koniecznych wniosków do uzgodnienia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę leży po stronie oferenta. 5) Przygotowanie podkładów mapowych w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania leży po stronie oferenta. 6) Opracowanie wszystkich innych nie wymienionych dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, a nie wymienionych w powyższym wyliczeniu, leży po stronie oferenta. 7) Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) w cenie określonej w ofercie, w tym również przygotowanie ewentualnych wyjaśnień dla uczestników postępowania przetargowego na roboty budowlane odnośnie wykonanej dokumentacji. 8) Dokumentacja projektowa winna być zgodna z przepisami prawa zamówień publicznych w zakresie wymogów opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie zachowania zasad konkurencji i niedyskryminacji (art. 29 i 30 ustawy Pzp). 9) W przypadku zmian przepisów dotyczących Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Prawa energetycznego, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy. 10) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 11) Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 12) Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego projektantów i sprawdzających (jeżeli wymagany jest sprawdzający). 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Świlcza w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka obejmującej swym zakresem działki nr 1079/2, 1079/3 i 1079/4, a następnie opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Projekt w/w uchwały Zamawiający udostępnia w załączeniu (część tekstową wraz z załącznikiem nr 1).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGP.271.12.2016 Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrotu wadium. 6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 8. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 10. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 11. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swilcza.i-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach