Przetargi.pl
Przebudowa obiektu hali lodowiska wraz z zapleczem - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Gmina Miasta Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6838100 , fax. 014 6838161
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Dębicy
  ul. Ratuszowa 2 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 014 6838100, fax. 014 6838161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektu hali lodowiska wraz z zapleczem - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy (opis techniczny) do wykonania: W zakresie zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku hali lodowiska przy ul. Piłsudskiego. Parametry istniejącego budynku lodowiska: - powierzchnia zabudowy 4698 m2 - kubatura 28188 m3 - powierzchnia użytkowa 7788,20 m2 Zakres rzeczowy do wykonania: 1) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku. 2) Wykonanie badań geologicznych (pod płytą lodowiska i częścią rozbudowywaną). 3) Wykonanie projektu budowlanego. 4) Wykonanie projektów wykonawczych. 5) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 6) Wykonanie przedmiaru robót. 7) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego. 8) Sprawowanie nadzoru autorskiego. 9) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 10) Wykonanie jednokrotnej aktualizacji przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 6 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach